VEDTÆGTER


Vedtægter for Foreningen af Tigrayaner i Danmark / ሕገ-ደንቢ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ዴንማርክ

23. september 2018. Revideret 23.08.2020.§1. Navn: Foreningen af Tigrayaner i Danmark§2. Hjemsted: Gladsaxe Kommune§3. Om foreningen:


Foreningen er etableret den 15.05.2016 af frivillige danskere og etiopiere med oprindelse fra Tigray i Etiopien.
Foreningen arbejder, med fokus på Tigrays socioøkonomiske programmer i samarbejde med andre
søsterforeninger som har lignende formål. Foreningen er ikke statslig og har ikke tilhørsforhold til politisk parti
og overholder de danske og etiopiske love og regler. Denne vedtægt er vedtaget ved generalforsamling den
23.09.2018 i Gladsaxe.§4 Formål:


4.1 At skabe fællesskab mellem herboende folk fra Tigray i Etiopien, deres børn, danske venner og bekendte samt
at fremme integrationen i det danske samfund.


4.2 At styrke samarbejdet mellem Danmark og Etiopien.


4.3 At fremme den socioøkonomiske udvikling i Tigray ved at støtte og deltage i projekter og udviklingsarbejde
der har til formål at forbedre levevilkårene for de svageste i Tigray; at informere om kultur, turisme,
investeringer, teknologi og uddannelse; at arbejde med integration og ændre Tigrays (Etiopiens) omdømme.


4.4 At informere medlemmerne om og hjælper dem med at få de fordele deres oprindelsesland (Tigray, Etiopien)
tilbyder.§5 Medlemskaber, rettigheder og forpligtelse:


5.1 Den enkelte myndige (over 18 år) person som accepterer foreningens vedtægter kan melde sig frivilligt ind i
foreningen ved at udfylde indmeldelsesblanketten.


5.2 Medlemsrettigheder:


5.2.1 Indenfor foreningens vedtægter kan et medlem kommentere, kritisere eller stemme imod beslutninger der er
vedtaget af bestyrelsen.


5.2.2 Et medlem har stemmeret og kan opstille til valg i bestyrelsen.


5.2.3 Et medlem har ret til at forlade foreningen efter aflevering af foreningens ejendele.


5.3 Medlemsforpligtelse:


5.3.1 Medlemmer respekterer og arbejder inden for de danske og etiopiske love og regler.


5.3.2 Overholder foreningens love og vedtægter;


5.3.3 Betaler årligt kontingent i januar måned.


5.4 Tigrays venner kan blive optaget som støtte personer uden stemmeret.§6 Foreningens struktur:


6.1 Foreningen består af menige medlemmer, en bestyrelse, delforeninger og flere komiteer.


6.2 Alle arbejder frivilligt uden løn.


6.3 Bestyrelsen består af formand, næste formand, sekretær, kasserer, ledere af PR, unge, kvinder og fest udvalg.


6.4 Delforeninger kan etableres på Fyn og i Jylland.


6.5 Der kan etableres andre komiteer eks. Integration/kultur/turisme/investeringer/teknologi /uddannelse.§7 Bestyrelsen:


7.1 Bestyrelsen vælges demokratisk for 2 år ad gangen på en generalforsamling, dog max.to valgperiode dvs. 4
år i træk. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges efter en pause på en valgperiode dvs. efter 2 år.


7.2 For at fremme kontinuiteten i bestyrelsesarbejde, tilstræbes at vælge både nye og nogle af de afgående
bestyrelsesmedlemmer. Sammensætningen af antal nye og afgående besluttes på generalforsamlingen.


7.3 Bestyrelsen er øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.


7.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes efter flertalsprincippet.


7.5 Bestyrelsen varetager den daglig ledelse og gennemfører beslutninger vedtaget på en generalforsamling.


7.6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem inkl. et bestyrelsesmedlem der ikke opfylder sine pligter, med 2/3
flertal. Beslutningen fremlægges til generalforsamling som tager den endelige beslutning om bortvisning.


7.7 Bestyrelsens arbejde fremlægges på den ordinære generalforsamling af formanden eller sekretæren.


7.8 Foreningens regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling af kassere.


7.9 Foreningen tegnes af formand, sekretær og kasserer i fællesskab.§8 Revisor:


8.1 Revisor vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen, max. 4 år i træk. Kan genvælges efter en pause på
en valgperiode dvs. efter 2 år.


8.2 Revisor må ikke være i familie eller har ægteskabelige forhold med nogen af bestyrelsesmedlemmer.§9 Generalforsamling:


9.1 Til generalforsamlingen vælges en dirigent som leder generalforsamlingen og en referent.


9.2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig hvis 50% af medlemmer er
tilstede. Hvis ikke indkaldes en nye generalforsamling med 14 dags varsel.


9.3 Beslutninger tages hvis 50+1% af de fremmødte stemmer for forslaget.


9.4 På generalforsamlingen vælges eller afsættes bestyrelsesmedlemmer og en revisor.


9.5 Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen.


9.6 På generalforsamling tages stilling til bestyrelsens beretning, regnskab og kontingent.


9.7 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året om foråret.


9.7.1 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal sammen med dagsorden, regnskabet, formandens
beretning, dato, tid og sted sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.


9.7.2 Forslag skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før datoen for generalforsamlingen.


9.8 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 25% af medlemmerne ønsker det.


9.8.1 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for 14 dage efter ønske er modtaget og
bestyrelsen skal stå til ansvar for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen.§10 Opløsning af foreningen:


10.1 Foreningen kan opløses med 75% stemme på to på hinanden følgende generalforsamlinger.


10.2 Ved foreningens opløsning overføres foreningens formue og ejendele til en dansk NGO med henblik på at
støtte Tigrays socioøkonomiske programmer.